Polityka cookies

W serwisie dlapsaikota.eu stosowane s─? pliki Ô??cookiesÔ?Ł. Mo??esz okre??li─? warunki przechowywania lub dost─?pu do Twoich danych zmieniaj─?c ustawienia Ô??cookiesÔ?Ł w swojej przegl─?darce.

Niniejsza Ô??Polityka prywatno??ciÔ?Ł s??u??y wyja??nieniu tego, w jakim celu na stronach internetowych, firmy Pracownia dla Psa i Kota Anna Rapp, u??ywane s─? pliki Ô??cookiesÔ?Ł oraz w jaki spos??b u??ytkownik mo??e okre??li─? warunki stosowania plik??w Ô??cookiesÔ?Ł. Przez korzystanie z tej strony wyra??asz zgod─? na stosowanie ciasteczek zgodnie z t─? Polityk─? prywatno??ci.


Czym s─? pliki Ô??cookiesÔ?Ł?

Pliki Ô??cookiesÔ?Ł to kr??tkie pliki tekstowe, kt??re s─? przechowywane w przegl─?darce lub na dysku twardym komputera u??ytkownika strony internetowej, na kt??rej stosowane s─? pliki Ô??cookiesÔ?Ł. W przypadku ponownej wizyty u??ytkownika na stronie internetowej pliki Ô??cookiesÔ?Ł pozwalaj─? na rozpoznanie urz─?dzenia ko??cowego u??ytkownika i dostosowanie strony do jego preferencji.


Jakie funkcje pe??ni─? pliki Ô??cookiesÔ?Ł?

Pliki Ô??cookiesÔ?Ł mog─? pe??ni─? r????ne funkcje. Podstawowe z nich to zapami─?tywanie preferencji u??ytkownika i dostosowywanie do nich zawarto??ci stron internetowych, umo??liwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub mo??liwo??─? polecenia u??ytkownikowi tre??ci, kt??re s─? dla niego najbardziej odpowiednie.


W jakim celu stosujemy pliki Ô??cookiesÔ?Ł?

Pliki Ô??cookiesÔ?Ł stosujemy na naszych stronach internetowych w nast─?puj─?cych celach:

Konfiguracji serwisu - umo??liwiaj─? ustawienia funkcji i us??ug w serwisie.

Uwierzytelniania - umo??liwiaj─? informowanie gdy u??ytkownik jest zalogowany, dzi─?ki czemu witryna mo??e pokazywa─? odpowiednie informacje i funkcje.

Reklamy - umo??liwiaj─? wy??wietlanie reklam, kt??re s─? bardziej interesuj─?ce dla u??ytkownik??w, a tak??e personalizowanie reklam.

Analizy i badania zachowa?? u??ytkownik??w - umo??liwiaj─? odczytanie preferencji u??ytkownik??w i poprzez ich analiz─? ulepszanie i rozwijanie produkt??w i us??ug. Zbieranie informacji odbywa si─? anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczeg??lnych u??ytkownik??w.


Jakich plik??w Ô??cookiesÔ?Ł u??ywamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzaj??w plik??w cookies, kt??re wyr????niamy ze wzgl─?du na nast─?puj─?ce kryteria:

Ze wzgl─?du na czas przez jaki plik Ô??cookieÔ?Ł jest umieszczony w urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika Ô?? stosujemy zar??wno pliki Ô??cookiesÔ?Ł umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przegl─?darki), jak i pliki, kt??re nie s─? kasowane po zamkni─?ciu przegl─?darki i pozostaj─? w urz─?dzeniu u??ytkownika na okre??lony czas lub bez okresu wa??no??ci.

Ze wzgl─?du na pochodzenie wystawcy Ô?? stosujemy zar??wno w??asne pliki Ô??cookiesÔ?Ł, jak i pliki Ô??cookiesÔ?Ł zewn─?trzne, pochodz─?ce od partner??w, z kt??rymi wsp????pracujemy.

Ze wzgl─?du na ingerencj─? w prywatno??─? u??ytkownika Ô?? najcz─???ciej stosujemy pliki Ô??cookiesÔ?Ł potrzebne do umo??liwienia dzia??ania funkcjonalno??ci witryny, kt??rych stosowanie nie polega na ??ledzeniu u??ytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy tak??e pliki Ô??cookiesÔ?? do ??ledzenia zachowa?? u??ytkownik??w, jednak nie zbieramy informacji pozwalaj─?cych zidentyfikowa─? dane osobowe konkretnego u??ytkownika.

 

Czy u??ywamy plik??w Ô??cookiesÔ?Ł pochodz─?cych od podmiot??w trzecich?

Tak, stosujemy zewn─?trzne pliki cookies, pochodz─?ce od podmiot??w, z kt??rymi wsp????pracujemy, takich jak Google, Facebook oraz od podmiot??w realizuj─?cych dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, ??e spos??b dzia??ania niekt??rych plik??w Ô??cookiesÔ?Ł pochodz─?cych od partner??w zewn─?trznych mo??e by─? inny, ni?? przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie si─? z informacjami na temat tych plik??w Ô??cookiesÔ?Ł dost─?pnymi na stronach internetowych naszych partner??w:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ 

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies 

 

Jak usun─?─? lub zablokowa─? pliki Ô??cookiesÔ?Ł?

Domy??lne ustawienia przegl─?darki internetowej zazwyczaj pozwalaj─? na umieszczanie plik??w Ô??cookiesÔ?Ł w urz─?dzeniu ko??cowym u??ytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawie?? przegl─?darki po otrzymaniu informacji na temat plik??w Ô??cookiesÔ?Ł stosowanych w witrynie jest r??wnoznaczne z wyra??eniem zgody na stosowanie plik??w Ô??cookiesÔ?Ł w witrynach internetowych.

U??ytkownik mo??e zmieni─? domy??lne ustawienia przegl─?darki w celu unikni─?cia zamieszczenia plik??w cookie na jego urz─?dzeniu. Opis konfiguracji plik??w cookie dla poszczeg??lnych przegl─?darek: Firefox , Google Chrome , Internet Explorer , Bing , Safari .

Nale??y jednak pami─?ta─?, ??e usuni─?cie lub blokada plik??w Ô??cookiesÔ?Ł mo??e wi─?za─? si─? z tym, ??e niekt??re sekcje naszych stron internetowych nie b─?d─? funkcjonowa??y poprawnie.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia mo??liwie najwy??szej jako??ci administrowania serwisem. Ponadto s??u??─? nam one do sporz─?dzania statystyk dotycz─?cych sposobu korzystania przez u??ytkownik??w z naszego serwisu. Gromadzone dane nie s─? ujawniane osobom trzecim, za wyj─?tkiem upowa??nionych przepisami prawa organ??w w??adzy publicznej.

KONTAKT

Pracownia dla Psa i Kota Anna Rapp
96-321 ┼╗elech├│w
Krakowiańska 27
tel 601 511 576
email: